Patisserie Proeverij aan het Spaarne

Algemene Voorwaarden

Wij zijn Patisserie Proeverij aan het Spaarne. Onze proeverij is gevestigd aan de
Hooimarkt 28, 2011 JB te Haarlem. We zijn telefonisch bereikbaar op +31 (6) 15515449
en via het e-mailadres info@patisserieproeverijaanhetspaarne.nl. Patisserie Proeverij
aan het Spaarne is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
84940832 . Het BTW-identificatienummer is NL004039049B61.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
Patisserie Proeverij aan het Spaarne en de klant; op elk aanbod van Patisserie
Proeverij aan het Spaarne en op alle bestellingen bij, leveringen door en betalingen
aan Patisserie Proeverij aan het Spaarne. Door het plaatsen van een bestelling geeft
de klant te kennen deze algemene voorwaarden te aanvaarden.

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst bij
Patisserie Proeverij aan het Spaarne, hetzij op de website, hetzij telefonisch, via mail,
app of sociale media. Voor maatwerk bestellingen geldt dat de overeenkomst tot
stand komt na schriftelijke acceptatie door de klant van de offerte die door Patisserie
Proeverij aan het Spaarne werd aangeboden.

Bestellen

De proeverij is van maandag tot en met vrijdag open voor ophalen van een patisserie
proeverij of voor het reserveren van de, 2 uur durende, high tea in de privé
woonkamer. De klant kan 24 uur per dag, 7 dagen per week een bestelling plaatsen
op patisserieproeverijaanhetspaarne.nl. Daarnaast kan een bestelling telefonisch, via
mail of app geplaatst worden. In alle gevallen dient het factuurbedrag voor het
afhalen van de bestelling voldaan te worden. Gedetailleerde informatie over
afhaaltijden en betalingen treft u aan in het bestelmenu van deze website.
De uitstraling van de producten kan afwijken van de producten getoond zoals op de
foto’s op de website van Patisserie Proeverij aan het Spaarne. Ook kunnen geen
rechten worden ontleend aan de vermeldde gewichten of afmetingen. Wanneer een
product afwijkt van de foto of beschrijving kan dit geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Na verwerking van de bestelling stuurt Patisserie Proeverij aan het Spaarne de
factuur naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Controleer alle gegevens
goed. Patisserie Proeverij aan het Spaarne is niet verantwoordelijk voor eventuele
typefouten. Na ontvangst van de betaling van het in de factuur vermelde bedrag zal
de bestelling in behandeling worden genomen. Omdat alle producten vers bereid
worden, kan Patisserie Proeverij aan het Spaarne niet garanderen dat de bestelling
geannuleerd of gewijzigd kan worden na het plaatsen/betalen van de bestelling.
Eventuele kosten bij annulering of wijziging worden in rekening gebracht aan de
klant. De klant heeft geen recht op geld terug.

Patisserie Proeverij aan het Spaarne behoudt zich het recht voor om bestellingen
zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden,
zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Afhalen van de bestelling

Bestellen en betalen op maandag tot en met vrijdag via de website.

Bestellen en betalen voor 11.00 uur = op z’n vroegst dezelfde dag ophalen tussen
11.00 en 13.00 uur of tussen 15.00 en 18.00 uur. Uiteraard kunt u de proeverij ook
een (of meerdere) dag(en) later ophalen.

Bestellen en betalen voor 14.00 uur = dezelfde dag op z’n vroegst ophalen tussen
15.00 en 18.00 uur. Uiteraard kunt u de proeverij ook een (of meerdere) dag(en) later
ophalen.

Bestellingen vanaf 10 proeverijtjes minimaal drie werkdagen van te voren bestellen.

Patisserie Proeverij aan het Spaarne behoudt zich het recht voor om af te wijken van
bovengenoemde afhaaltijden.

Patisserie Proeverij aan het Spaarne behoudt zich het recht voor om bestellingen
niet af te leveren in verband met calamiteiten of (natuur)rampen.

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, gaat het risico ten aanzien
van de door of namens Patisserie Proeverij aan het Spaarne verkochte en/of aan de
klant te leveren producten op de klant over op het moment dat de producten geleverd
zijn.

Reserveren van de High tea kamer

Van maandag tot en met vrijdag bieden wij de mogelijkheid om te genieten van de
proeverij als lunch of high tea in ons rijksmonumentje aan het Spaarne. U kunt van
12.30 uur tot en met 14.30 uur of van 15.00 tot en met 17.00 uur de kamer
reserveren. De high tea kamer kunt u reserveren voor 2 tot maximaal 6 personen.

Reserveringen van de high tea kamer van 12.30 tot en met 14.30 dienen uiterlijk voor
11.00 uur op dezelfde dag te worden bevestigd en betaald.

Reserveringen van de high tea kamer van 15.00 uur tot en met 17.00 uur dienen
uiterlijk voor 14.00 uur op dezelfde dag te worden bevestigd en betaald.

Patisserie Proeverij aan het Spaarne behoudt zich het recht voor om af te wijken van
bovengenoemde tijden. Patisserie Proeverij aan het Spaarne behoudt zich het recht
voor om reserveringen te annuleren in verband met calamiteiten of (natuur)rampen.

Betaling en prijzen

De op de website vermeldde prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting.
Bij bestelling via de website kan de klant betalen middels vooruitbetaling via ideal of
credit card waarna een factuur ter bevestiging per e-mail aan de klant wordt
gestuurd. Het orderbedrag dient te zijn voldaan en ontvangen op de rekening van
Patisserie Proeverij aan het Spaarne voor het afhalen van de bestelling. Wanneer
niet aan deze betalingsvoorwaarde wordt voldaan, kan Patisserie Proeverij aan het
Spaarne de bestelling niet leveren. Aangeboden kortingen zijn alleen van toepassing
mits rekening binnen de gestelde termijn wordt voldaan.

Alle genoemde prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
Patisserie Proeverij aan het Spaarne accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of
drukfouten.

Patisserie Proeverij aan het Spaarne behoudt het recht voor om wijzigingen in
kostprijzen, of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen.

Aansprakelijkheid

Patisserie Proeverij aan het Spaarne is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan
opzet of grove schuld van Patisserie Proeverij aan het Spaarne is toe te rekenen of
ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Patisserie Proeverij aan het
Spaarne komen.

Patisserie Proeverij aan het Spaarne draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie,
foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder
verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Patisserie Proeverij aan het
Spaarne eveneens geen verantwoordelijkheid.

Patisserie Proeverij aan het Spaarne is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen
of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolgen van het
gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en

Patisserie Proeverij aan het Spaarne, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van
opzet of grove schuld van Patisserie Proeverij aan het Spaarne. Aansprakelijkheid
voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door
Patisserie Proeverij aan het Spaarne uitgesloten.

Incassokosten

Als de klant in verzuim is in de tijdige of volledige nakoming van zijn
(betalings)verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van een
voldoening buiten rechte voor rekening van de klant inclusief de aan Patisserie
Proeverij aan het Spaarne overige toekomende rechten zoals die op
schadevergoeding en nakoming. In ieder geval is de klant in geval van een
geldvordering incassokosten verschuldigd volgens het Besluit Vergoeding voor
Buitengerechtelijke Incassokosten. Als Patisserie Proeverij aan het Spaarne hogere
kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk
gemaakte kosten voor vergoeding door de klant in aanmerking. De eventueel
gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden
verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten tevens rente verschuldigd.

Overmacht

Tijdelijke overmacht

Patisserie Proeverij aan het Spaarne mag de termijnen waarbinnen de overeenkomst
moet worden uitgevoerd verlengen in geval van tijdelijke overmacht. De verlening
mag zolang duren als de tijdelijke overmacht geldt. Als de verhindering langer dan
zes maanden duurt, kan de klant een (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst
vragen. De klant heeft dan geen recht op schadevergoeding en heeft onverminderd
een (betalings)verplichting voor het reeds door Patisserie Proeverij aan het Spaarne
uitgevoerde deel van de overeenkomst.

Blijvende overmacht

De klant kan de overeenkomst met Patisserie Proeverij aan het Spaarne door middel
van een schriftelijke verklaring ontbinden in geval van blijvende overmacht. Hiervoor
is geen tussenkomst van de rechter vereist. Patisserie Proeverij aan het Spaarne is
niet aansprakelijk voor enige door de klant geleden schade, van welke aard en
omvang dan ook.

Garantie

Patisserie Proeverij aan het Spaarne is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke
geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch
voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de zaken.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de controle van de geleverde producten bij
ontvangst. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 24 uur na
het tijdstip van aflevering van de bestelling telefonisch, schriftelijk of per e-mail te
worden ingediend. Hierbij dient de aard van de klacht duidelijk uitgelegd te worden.
Producten waarover een klacht is ingediend, dienen in de originele verpakking
bewaard te worden en binnen 48 uur na melding van de klacht teruggebracht te
worden naar Patisserie Proeverij aan het Spaarne. Zij kan vervolgens de klacht
beoordelen. Patisserie Proeverij aan het Spaarne heeft de keuze om het betreffende
product te vervangen voor een nieuw product. Er wordt geen geld terug gegeven.
Wanneer de klacht na 24 uur gemeld wordt of wanneer het door toedoen van de
klant niet mogelijk is het product te onderzoeken, kan Patisserie Proeverij aan het
Spaarne de klacht helaas niet in behandeling nemen. Bij aflevering zichtbare
gebreken dienen binnen zes uur na aflevering bij Patisserie Proeverij aan het
Spaarne te worden gemeld. Indien dit niet wordt gedaan, vervallen alle rechten die
daaruit voortvloeien.

De garantie komt te vervallen indien de geleverde producten aan abnormale
omstandigheden zijn blootgesteld of anderzijds onzorgvuldig worden behandeld.

Herroepingsrecht

Patisserie Proeverij aan het Spaarne levert producten die snel bederven of
verouderen, waardoor de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW) niet van
toepassing is (artikel 7:46d /4b).

Rechten

Niets uit uitgaven of publicaties van Patisserie Proeverij aan het Spaarne mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke
vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patisserie
Proeverij aan het Spaarne.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Patisserie Proeverij aan het Spaarne en de klant is
het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klantbeoordelingen

Klantbeoordelingen voldoen aan de gebruikersvoorwaarden van de website en deze
algemene voorwaarden. De klant is de auteur van de klantbeoordeling en heeft geen
valse identiteit aangenomen en/of een vals e-mailadres gebruikt. De klant maakt met
zijn/haar klantbeoordeling geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van
derden. De geplaatste klantbeoordeling is waarheidsgetrouw en nauwkeurig. De
klantbeoordeling bevat geen informatie over concurrenten of hun producten en
verwijst niet naar andere websites, e-mailadressen, contactinformatie en
telefoonnummers. Er worden enkel klantbeoordelingen geplaatst die verband houden
met het doel van het beoordelen van Patisserie Proeverij aan het Spaarne en haar
producten. Er worden geen klantbeoordelingen geplaatst, waarvoor de klant een
vergoeding ontvangt van een derde partij. Daarnaast worden geen
klantbeoordelingen geplaatst, waarvan de inhoud kan worden opgevat als een
advertentie of een verzoek om te kopen.

Patisserie Proeverij aan het Spaarne behoudt zich het recht voor om
klantbeoordelingen te wijzigen, verwijderen of weigeren die deze algemene
voorwaarden schenden. Patisserie Proeverij aan het Spaarne behoudt zich het recht
voor om dubbele inhoud, lege klantbeoordelingen of die met een onverstaanbare
inhoud en klantbeoordelingen in een andere taal dan Nederlands te verwijderen of te
weigeren.

Patisserie Proeverij aan het Spaarne kan niet garanderen dat de auteur de inhoud
van zijn/haar klantbeoordeling kan bewerken of verwijderen. Patisserie Proeverij aan
het Spaarne beoordeelt de ingediende klantbeoordelingen voordat deze op de
website geplaatst worden om te controleren of ze voldoen aan deze algemene
voorwaarden.